§ 1 Gyldighedsområde

 1. For alle aktuelle og fremtidige leverancer, ydelser og tilbud mellem firmaet Eurotramp-Trampoline Kurt Hack GmbH, Zeller Straße 17 / 1, D-73235 Weilheim (herefter også kaldet sælger) og dets kontraktpartnere (herefter også kaldet køber) gælder udelukkende følgende almindelige forretningsbetingelser (herefter også kaldet AFB). Disse AFB er tilgængelige på sælgers internetside (www.eurotramp.com) og kan printes ud og gemmes elektronisk.
 2. Købers eller tredjemands almindelige forretningsbetingelser finder ikke anvendelse.

§ 2 Indgåelse af kontrakten

 1. Alle aftaler mellem sælger og køber skal affattes skriftligt for at være gyldige, hvortil også e-mail eller fax hører. Det gælder også for ændringer og tilføjelser til de indgåede aftaler eller disse AFB. Kun den adm. direktør eller autoriserede medarbejdere kan træffe aftaler, der afviger herfra.
 2. Sælger kan acceptere købers tilbud i form af ordrer eller bestillinger inden for 14 arbejdsdage efter indgangen af ordren eller bestillingen.
 3. Sælgers brochurer, annoncer, reklamematerialer og bilag som tegninger, illustrationer, beregninger, kataloger, modeller, værktøjer og andre hjælpemidler er kun tilnærmelsesvis afgørende, medmindre de udtrykkeligt er aftalt som værende bindende for kontraktbestemmelserne.
 4. Afvigelser, der er almindelige i handlen, og afvigelser, der sker ud fra lovbestemmelser eller udgør tekniske forbedringer, samt udskiftning af komponenter med ækvivalente dele er tilladt, sålænge de ikke mindsker anvendeligheden til det kontraktligt fastlagte formål.

§ 3 Tilbagekaldelsesforbehold

 1. Såfremt køber er forbruger, altså har købt varen af sælger til private formål, er denne ikke længere bundet til sin viljeserklæring rettet mod indgåelsen af denne kontrakt, såfremt køber har tilbagekaldt denne inden for fristen.
 2. Tilbagekaldelsen kræver ikke en begrundelse. Den afgives skriftligt (brev, fax, e-mail) eller i tilfælde af, at varen overlades køber før fristens udløb, ved returnering af varen.
 3. Fristen udgør 14 dage. Til overholdelse af fristen er en afsendelse af tilbagekaldelsen eller varen inden for fristen tilstrækkelig.
 4. Tilbagekaldelsen skal stiles til:

  Firma,
  Eurotramp-Trampoline Kurt Hack GmbH, Postfach 11 46,
  73231 Weilheim,
  (eurotramp@eurotramp.com).
 5. Fristen begynder med indgangen af denne skriftlige vejledning, dog ikke før varens indgang hos modtageren (ved gentagne leveringer af samme slags vare ikke før indgangen af den første dellevering) og heller ikke før opfyldelse af købers informationspligt i henhold til §§ 312 c, stk. 2 i BGB i forbindelse med § 1, stk. 1, 2 og 4 i BGB - Info V samt sælgers pligter i henhold til § 312 e, stk. 1, 1. punktum i BGB i forbindelse med § 3 i BGB - Info V. Fristen begynder den første dag efter udløbet af dagen, som den sidste forudsætning blev opfyldt på.
 6. I tilfælde af en gyldig tilbagekaldelse skal de gensidigt modtagede ydelser leveres tilbage og de opnåede fordele i givet fald (f.eks. renter) udleveres. Kan køber ikke helt eller delvist kunne levere den modtagne ydelse tilbage eller kun i dårligere tilstand, skal denne i givet fald yde sælger en værdierstatning. Ved overladelsen af varer gælder dette ikke, når varens forringelse udelukkende skyldes afprøvning af denne - som det f.eks. ville have været muligt i en detailforretning. I øvrigt kan køber undgå denne pligt til at yde værdierstatning for en igennem den bestemmelsesmæssige ibrugtagning af varen opstået forringelse, idet køber ikke tager varen i brug som sin ejendom og undlader alt, der forringer varens værdi. Køber skal afholde de almindelige omkostninger for returnering af varen, når den leverede vare ikke svarer til den bestilte vare. Refundering af betalinger skal ske inden for 30 dage. Fristen begynder for køber med afsendelsen af dennes tilbagekaldelseserklæring eller af varen, og for sælger med den pågældende modtagelse.

§ 4 Priser, betalingsforfald

 1. Sælgers priser er nettopriser og indeholder ikke den lovbestemte moms.
 2. Priserne gælder af fabrik.
 3. Emballageomkostningerne afholdes af køber.
 4. En forsikring mod transportskader eller andre farer tegnes principielt af sælger, medmindre køber udtrykkeligt fremsætter indsigelse mod dette. Omkostningerne for en sådan forsikring afholdes af køber.
 5. For emballering af maxitrampoliner beregnes et pristillæg på € 33 pr. stk. eller € 49 pr. stk. ved eksportsendinger. For emballeringen afdobbelt-minitrampoliner beregnes et pristillæg på € 29.
 6. Betaling 30 dage fra fakturadato.
 7. Ved betalinger inden for 10 dage efter fakturadato gives en kontantrabat efter aftale. Såfremt der gives kontantrabat, gives denne kun såfremt alle forudgående fakturaer fra sælgeren er fuldstændigt betalt.

§ 5 Modregning, tilbageholdelsesret

 1. Modregning med købers modkrav eller tilbageholdelse af betalinger på grund af sådanne krav er kun tilladt, når der er tale om ubestridte eller retskraftigt konstaterede modkrav.

§ 6 Levering, leveringstid

 1. Levering ab fabrik.
 2. Såfremt der blev aftalt en vareforsendelse med en erhvervsdrivende, refererer leveringsfrister og leveringstidspunkter til tidspunktet for overdragelsen af varen til speditøren, fragtføreren eller tredjemand, der skal udføre transporten.
 3. Såfremt sælger ikke overholder et aftalt leveringstidspunkt, er sælger forpligtet til omgående og skriftligt at informere køber om dette. I så fald skal der af køber indrømmes sælger en rimelig, skriftlig tillægsfrist.

§ 7 Opfyldelsessted, risikoovergang, lageromkostninger, forsendelse

 1. Opfyldelsessted for alle forpligtelser i forbindelse med kontraktforholdet er, såfremt lovligt, Weilheim / Teck. Såfremt sælger også skal installere varen, er opfyldelsesstedet det sted, hvor installationen skal udføres.
 2. Forsendelses- og emballagemåde er underkastet sælgers særlige skøn.
 3. Er køber erhvervsdrivende, og sendes varen til den erhvervsdrivende på dennes forlangende, går risikoen over på køber med overdragelsen af varen (hvor starten på læsningen er afgørende) til speditør, fragtfører eller tredjemand, der skal gennemføre forsendelsen. Dette gælder også, når der er tale om delleveringer, eller når sælger også har påtaget sig andre ydelser (f.eks. forsendelse eller installation).
 4. Forsinkes forsendelsen eller overdragelsen på grund af en omstændighed, som køber er ansvarlig for, går risikoen over på køber fra den dag, hvor sælger er leveringsklar.
 5. Lageromkostningerne efter risikoovergang afholdes af køber. Ved lagring igennem sælger udgør lageromkostningerne 0,25 % af fakturabeløbet for varerne, der skal oplagres, pr. forløbne uge. Ret til at dokumentere eller til at gøre højere eller lavere lageromkostninger gældende forbeholdes.

§ 8 Umulighed, tilbagetræden

 1. Både sælger og køber kan træde tilbage fra kontrakten med en skriftlig erklæring til kontrahenten, såfremt sælgers opfyldelse af den skyldige ydelse bliver umulig før risikoovergangen. I så fald skal sælger omgående give køber skriftlig meddelelse om dette.
 2. Sælger er berettiget til at træde tilbage, når
  1. købers formue begæres taget under konkursbehandling, eller når der er nægtet fremme af konkursbegæring på grund af boets utilstrækkelighed;
  2. køber trods skriftlig påmindelse kommer mere end 5 arbejdsdage i mora med betalinger over for sælger;
  3. sælger efter kontraktens indgåelse bliver bekendt med omstændigheder, der er er i stand til at mindske købers kreditværdighed væsentligt, eller igennem hvilke betalingen af sælgers udestående fordringer kunne komme i fare.

§ 9 Garanti

 1. Køber skal give sælger skriftlig meddelelse om åbenlyse mangler senest 14 dage fra modtagelse af varen.
 2. Garantifristen for nye løsøregenstande udgør for forbrugere to år og for erhvervsdrivende et år fra varens modtagelse.
 3. Ved levering af brugte løsøregenstande til en erhvervsdrivende sker dette med udelukkelse af enhver garantiydelse.
 4. Såfremt den leverede vare er behæftet med en mangel, er sælger berettiget til at udbedre manglen mindst to gange inden for en passende frist eller også til omlevering. Købers ret til at kræve afslag berøres ikke af dette.

§ 10 Skadeserstatningsansvar

For sælgers ansvar inkl. dennes legale stedfortrædere, arbejdstagere og medhjælpere gælder følgende bestemmelser:

 1. Sælger hæfter uindskrænket for skader på liv og legeme og sundhed, der skyldes en uagtsom eller forsætlig pligtforsømmelse samt for skader, der er omfattet af ansvar i henhold til produktansvarsloven. Desuden for alle skader, der skyldes forsætlige eller groft uagtsomme kontraktmisligholdelser eller svig.
 2. Sælger hæfter også for skader, der forårsages af almindelig uagtsomhed, såfremt uagtsomheden vedrører misligholdelsen af sådanne bestemmelser, hvis overholdelse er af særlig betydning for opnåelsen af kontraktens formål. Sælger hæfter imidlertid kun, såfremt skaderne er forbundet med kontrakten på typisk vis og er forudseelige. Dette skadeserstatningsansvar på grund af almindelig uagtsomhed er begrænset til skader, som sælger ved kontraktens indgåelse havde forudset som en mulig følge af en kontraktmisligholdelse, eller som sælger, idet der tageshøjde for de omstændigheder, som denne var bekendt med, eller som denne burde have været bekendt med, ved anvendelse af almindelig omhu burde have forudset. Middelbare skader og følgeskader, der er en følge af mangler ved varen, kan desuden kun erstattes, såfremt sådanne skader ved en bestemmelsesmæssig anvendelse af varen typisk er at forvente. For enkle uagtsomme skader og ikke i kontrakten væsentlige biforpligtelser, hæfter sælger ikke. I tilfælde af en hæftelse for enkel uagtsomhed er sælgers erstatningsforpligtelse for tings- eller personskader begrænset til et beløb af € 1,0 mio. pr. skadestilfælde, også når der er tale om en misligholdelse af pligter, der er væsentlige for kontrakten. Et videregående ansvar er uden hensyn til den retlige karakter af det fremsatte krav udelukket.

§ 11 Ejendomsforbehold, forarbejdelse, sammenblanding

 1. Indtil købers fuldstændige betaling af købesummen og alle andre betalingsforpligtelser over for sælger af sælgers forfaldne fakturaer forbeholder sælger sig ret til ejendomsretten til den solgte vare.
 2. Sålænge ejendomsretten endnu ikke er gået over på køber, forpligter denne sig til omgående at give sælger skriftlig meddelelse, såfremt den leverede genstand er pantsat eller er udsat for andre indgreb fra tredjemands side.
 3. Be- og forarbejdelse eller omdannelse af købsgenstanden sker indtil den fuldstændige overgang af ejendomsretten på køber i sælgers navn og for denne. I så tilfælde fortsætter købers ret til at blive ejer af købsgenstanden på den omdannede genstand. Såfremt købsgenstanden forarbejdes med andre genstande, der ikke tilhører sælger, erhverver sælger medejendomsretten til den nye genstand i samme forhold som den objektive værdi af købsgenstanden har i forhold til de andre bearbejdede genstande på forarbejdningstidspunktet. Såfremt sammenblandingen sker sådan, at købers genstand må anses for at være hovedgenstanden, gælder det som aftalt, at køber overdrager en andelsmæssig medejendomsret til sælger og dermed bevarer den opståede eneejendomsret eller medejendomsret for sælger.
 4. Såfremt sælger er erhvervsdrivende, har denne ret til at sælge købsgenstanden videre også før en fuldstændig betaling i den normale samhandel. Købers krav over for sin aftager fra videresalget af varen købt under ejendomsforbehold transporterer den erhvervsdrivende allerede nu og med den med sælger aftalte salgspris (inkl. moms) til sælger. Denne accepterer transporten. Transporten gælder uafhængigt af, om købsgenstanden videresolgtes uden eller efter forarbejdelse.

§ 12 Databeskyttelse

 1. Køber orienteres hermed i henhold til § 28, stk. 1 i persondataloven om, at sælger gemmer og forarbejder købers fuldstændige adresse, alle til udstedelsen af fakturaen og til sin drift nødvendige informationer maskinelt i maskinlæsbar form. Disse data videregives ikke til tredjemand uden købers udtrykkelige samtykke. Ved spørgsmål vedrørende indhentning, forarbejdelse eller brug af personrelaterede data, ved oplysninger og korrektur, spærring eller sletning af data får køber oplysninger igennem:

  Firma
  Eurotramp-Trampoline Kurt Hack GmbH, Postfach 1146,
  73231 Weilheim
  (eurotramp@eurotramp.com).

§ 13 Lovvalg

 1. Såfremt lovligt, finder udelukkende tysk ret anvendelse på alle kontraktlige aftaler mellem sælger og køber. Såfremt lovligt, finder FNs konvention om aftaler om internationalt køb af løsøre af 11. april 1980 (CISG) ikke anvendelse.

§ 14 Værneting

 1. Såfremt lovligt, aftales de kompetente domstole for Weilheim / Tecksom som værneting for alle tvistigheder i forbindelse med alle kontraktlige aftaler mellem køber og sælger.

§ 15 Ugyldighedsbestemmelse

 1. Skulle en bestemmelse i de almindelige forretningsbetingelser helt eller delvist være eller blive ugyldig, berøres gyldigheden af aftalen om de almindelige forretningsbetingelser ikke heraf. De ugyldige bestemmelser erstattes af lovbestemmelserne i henhold til tysk ret. Det samme gælder for et hul i bestemmelserne.

Dato: 02.05.2016

 

Cookies / Privacy Policy

For optimal design and presentation of content, this site uses cookies and analysis tools.
Detailed information about the processing of your data can be found in our privacy policy.