Kontakt

Obchodní podmínky

§ 1 Rozsah platnosti

 1. Pro všechny současné a budoucí dodávky, výkony a nabídky mezi firmou Eurotramp-Trampoline Kurt Hack GmbH, Zeller Straße 17 / 1, 73235 Weilheim (dále nazýván také prodejce) a jejími smluvními partnery (dále nazýván také kupující) platí výlučně následující Všeobecné obchodní podmínky (dále nazývány také VOP). Tyto VOP je možné si přečíst na internetové stránce prodejce (www.eurotramp.com), vytisknout je a uložit.
 2. Všeobecné obchodní podmínky kupujícího nebo třetí strany se neuplatňují.

§ 2 Uzavření smlouvy

 1. Všechny dohody mezi prodejcem a kupujícím musí být vyhotoveny písemně, k čemuž patří také e-maily nebo fax. To platí také pro změny a doplnění již uzavřených dohod nebo těchto VOP. Pouze jednatelé a autorizovaní spolupracovníci mohou přijmout dohody, které se od tohoto liší.
 2. Prodejce může přijmout nabídky kupujícího jako zakázky a objednávky během 14 pracovních dní od doručení nabídky nebo objednávky.
 3. Prospekty, inzeráty, reklamní materiál a podklady jako výkresy, zobrazení, výpočty, katalogy, modely, nářadí, m.j. pomocné prostředky prodejce jsou pouze zčásti rozhodující, pokud to není výslovně uvedeno jako závazné pro smluvní ustanovení.
 4. Běžné obchodní odchylky a odchylky, ke kterým dochází na základě právních předpisů nebo které představují technická zlepšení, stejně jako náhrada konstrukčních dílů díly stejné kvality jsou povoleny, pokud negativně neovlivní použitelnost ke smluvně stanovenému účelu.

§ 3 Výhrada odvolání

 1. Pokud je kupující spotřebitel, tzn. že zakoupil zboží od prodejce k soukromým účelům, není již vázán na svůj projev vůle zaměřený na uzavření smlouvy, pokud toto ve stanovené lhůtě odvolal.
 2. K tomuto odvolání není nutné žádné odůvodnění. Je nutno je sdělit ve formě textu (dopis, fax, e-mail) nebo, pokud je mu věc přenechána před uplynutím lhůty, zpětným zasláním věci.
 3. Lhůta činí 14 dní. K dodržení lhůty stačí včasné odeslání odvolání nebo věci.
 4. Odvolání je nutno zaslat na adresu:

  firmy,
  Eurotramp-Trampoline Kurt Hack GmbH, Postfach 11 46,
  73231 Weilheim,
  (eurotramp@eurotramp.com).
 5. Lhůta začíná běžet po obdržení tohoto poučení ve formě textu, ale ne před doručením zboží příjemci (při opakovaných dodávkách stejného zboží ne před doručením první částečné dodávky) a také ne před splněním informační povinností kupujícího podle §§ 312 c, odst. 2 [německého] občanského zákoníku (BGB) ve spojení s § 1 odst. 1, 2 a 4 BGB - informace V stejně jako povinnosti podle § 312 e odst. 1, str. 1 BGB prodejce ve spojen s § 3 BGB - informace V. Počátek lhůty je první den po uplynutí dne, ve kterém byl splněn poslední předpoklad.
 6. V případě účinného odvolání je nutno přijaté výkony obou stran vrátit zpět a vydat druhé straně příp. realizovaný užitek (např. úroky). Pokud kupující může získaný výkon vrátit zcela nebo částečně nebo pouze v poškozeném stavu, je příp. v odpovídající míře povinen nahradit škodu. Při přenechání věcí toto neplatí, pokud k poškození věci došlo výlučně na základě jejího přezkoušení – tak, jak by to bylo možné například v obchodě.Kupující může ostatně této povinnosti nahrazení hodnoty za poškození při použití k určenému účelu zabránit tak, že věc nepoužívá jako svůj majetek a zdrží se čehokoliv, co by mohlo její hodnotu snížit. Kupující je povinen převzít běžné náklady za navrácení, pokud dodané zboží odpovídá objednanému zboží. Povinnost nahrazení plateb musí být splněny během 30 dní. Lhůta začíná běžet pro kupujícího odesláním jeho prohlášení o odvolání nebo věci a pro kupujícího jeho (jejím) doručením.

§ 4 Ceny, splatnost

 1. Ceny prodejce jsou netto ceny a neobsahují zákonnou daň z obratu.
 2. Ceny platí z místa výroby.
 3. Náklady za balení nese kupující.
 4. Prodejce zásadně uzavírá pojištění škod při přepravě nebo jiných nebezpečí, ledaže by s tím kupující výslovně nesouhlasil. Náklady za toto pojištění nese kupující.
 5. Za zabalení velké trampolíny činí příplatek € 33 za kus příp. € 49 za kus při exportních zásilkách. Za zabalení dvojitých minitrampolín činí příplatek € 29 za kus.
 6. Faktury je nutno zaplatit během 30 dní od vystavení faktury.
 7. U plateb provedených do 10 dnů od data vystavení faktury může být po dohodě poskytnuta sleva. Sleva může být poskytnuta pouze tehdy, jsou-li v plné výši uhrazeny všechny předchozí faktury prodávajícího.

§ 5 Započtení, zadržovací právo

 1. Započtení protinároků kupujícího nebo zadržení plateb z důvodu takových nároků je přípustné pouze tehdy, pokud jsou protinároky nesporné nebo právoplatné.

§ 6 Dodání, dodací doba

 1. Dodávky se provádějí z místa výroby.
 2. Pokud bylo zaslání zboží dohodnuto s podnikem, vztahují se dodací lhůty a dodací termíny na dobu předání zboží spedici, přepravci nebo jiné třetí straně, pověřené přepravou.
 3. Pokud prodejce nedodrží dohodnuté termíny dodávky, je povinen o tom kupujícího okamžitě a písemně informovat. V tomto případě musí kupující stanovit prodávajícímu písemně přiměřenou dodatečnou lhůtu.

§ 7 Místo plnění, odpovědnost za riziko, náklady za skladování, zaslání

 1. Místo plnění je pro všechny závazky ze smluvního vztahu, pokud je přípustné ze zákona, Weilheim / Teck. Pokud prodávající dluží také montáž zboží, je místem plnění místo, na kterém se provádí montáž přístroje.
 2. Způsob zaslání a druh obalu jsou předmětem rozhodnutí kupujícího, který se řídí svou povinností.
 3. Pokud je kupující podnikatel a zboží se zasílá na přání podnikatele jemu, přechází s předáním zboží (přičemž je směrodatný začátek nakládání) spedici, přepravci nebo jiné třetí straně, pověřené přepravou, riziko na kupujícího. To platí také tehdy, když dochází k částečným dodávkám nebo prodejce převzal ještě jiné výkony (např. zaslání nebo montáž).
 4. Pokud se zaslání nebo předání pozdrží důsledkem okolností, které zapříčinil kupující, přechází riziko ode dne, kdy je prodejce připraven k zasílání, na kupce.
 5. Náklady za skladování po převedení rizika nese kupující. Při skladování prodávajícím činí náklady na skladování 0,25 % částky faktury za skladované zboží za každý uplynulý týden. Uplatnění a doložení vyšších nebo nižších skladovacích nákladů zůstávají vyhrazeny.

§ 8 Nemožnost, odstoupení

 1. Prodejce stejně jako kupující mohou od smlouvy odstoupit na základě písemného prohlášení vůči svému smluvnímu partnerovi, pokud je splnění dlužného výkonu ze strany prodejce před přechodem rizika nemožné. V tomto případě o tom bude prodejce kupujícího okamžitě a písemně informovat.
 2. Prodejce je oprávněn k odstoupení, pokud
  1. je na majetek kupujícího vyhlášeno insolvenční řízení nebo je jeho otevření odmítnuto z důvodu nedostatku majetkové podstaty;
  2. kupující se i přes písemnou upomínku dostane se splatnými platbami vůči prodejci déle než 5 pracovních dní do prodlení;
  3. je po uzavření smlouvy prodávající obeznámen s okolnostmi, které by mohly značně snížit bonitu kupujícího nebo ohrozit zaplacení otevřených požadavků prodejce.

§ 9 Poskytnutí záruky

 1. Kupující musí očividné nedostatky oznámit prodejci písemně nejpozději během 14 dnů po obdržení zboží.
 2. Záruční lhůta u nových movitých věcí činí pro spotřebitele 2 roky a pro podnikatele jeden rok od obdržení zboží.
 3. Při dodání použitých předmětů podnikateli se vylučuje jakékoliv záruční plnění.
 4. Pokud se na dodaném zboží vyskytuje nějaký nedostatek, má prodávající právo tento nedostatek během přiměřené lhůty nejméně dvakrát odstranit nebo nově dodat. Právo kupujícího uplatnit snížení ceny tím zůstává nedotčeno.

§ 10 Ručení za náhradu škody

Za ručení prodejce včetně jeho zákonného zástupce, jeho zaměstnanců a pověřenců platí následující ustanovení:

 1. Prodejce ručí neomezeně za škody na zdraví a za ohrožení života, které byly způsobeny z nedbalosti nebo úmyslným porušením povinností stejně jako za škody, na které se vztahuje ručení podle zákona o ručení za výrobky. Dále za všechny škody, na které se vztahuje úmyslné nebo hrubě nedbalé porušení smlouvy stejně jako záludnost.
 2. Prodejce ručí také za škody, které jsou způsobeny obyčejnou nedbalostí, pokud se tato nedbalost týká porušení takových ustanovení, jejichž dodržení má pro splnění účelu smlouvy zvláštní význam. Ručí ovšem jen do té míry, pokud jsou škody spojeny typickým způsobem se smlouvou a jsou předvídatelné. Toto ručení za škody kvůli obyčejné nedbalosti je omezeno na škody, které prodejce při uzavření smlouvy jako možné porušení smlouvy předvídal nebo by je byl musel při zohlednění okolností, které mu byly známy nebo které by byl musel znát, při náležité pečlivosti předvídat. Bezprostřední škody nebo následná poškození, která vzniknou následkem závad zboží, lze kromě toho nahradit jen tehdy, pokud je možné tyto škody očekávat při použití zboží podle jeho určení. Při nedbalém porušení vedlejších povinností, které nejsou podstatnou součástí smlouvy, prodejce neručí. V případě ručení za nedbalost je povinnost náhrady prodejce za škody na majetku nebo na zdraví omezenana částku ve výši € 1,0 mil. za škodní případ, i pokud se jedná o porušení podstatných smluvních povinností. Ručení přes tento rámec je bez ohledu na právní povahu uplatňovaného nároku vyloučeno.

§ 11 Výhrada vlastnického práva, zpracování, směšování

 1. Až do úplného zaplacení kupní ceny a všech jiných platebních povinností kupujícího vůči prodejci ze splatných faktur prodejce si prodejce vyhrazuje vlastnické právo na prodané zboží.
 2. Pokud vlastnictví ještě nepřešlo na kupujícího, zavazuje se tento, kupujícího okamžitě písemně vyrozumět, pokud je dodaný předmět zabaven nebo vystaven jiným zásahům třetí strany.
 3. Úprava a zpracování nebo přetvoření zakoupené věci se provádí až k úplnému převedení majetku na kupujícího jménem a z pověření prodejce. V tomto případě trvá budoucí právo na předmět koupě kupujícího na upravenou věc i nadále. Pokud je předmět koupě zpracován s jinými předměty, které prodejci nepatří, získává prodejce spoluvlastnictví na nové věci v poměru objektivní hodnoty předmětu koupě k jiným zpracovaným předmětům v době zpracování, Pokud dojde ke směšování způsobem, že věc kupujícího je nutno považovat za hlavní věc, platí jako dohodnuté, že kupující postoupí podílem prodávajícímu spoluvlastnictví, a tak zachová vzniklé výhradní vlastnictví nebo spoluvlastnictví prodejce.
 4. Pokud je prodejce podnikatel, je oprávněn k dalšímu prodeji předmětu koupě také před úplným zaplacením v obvyklém obchodním procesu. Požadavky kupujícího vůči jeho odběrateli z dalšího prodeje zboží s výhradou vlastnictví až do zaplacení postupuje podnikatel již nyní a ve výši prodejní ceny dohodnuté s prodejcem (včetně daně z nadhodnoty) prodejci. Ten toto postoupení přijímá. Postoupení platí nezávisle na tom, zda byl předmět koupě prodán dále bez zpracování nebo po něm.

§ 12 Ochrana dat

 1. Kupující je tímto podle § 28 odst. 1 zákona o ochraně dat informován, že kupující ukládá a elektronicky zpracovává jeho adresu a všechny údaje nutné pro vystavení faktury a svůj provoz v elektronicky čitelné formě. Tyto údaje nebudou bez výslovného souhlasu kupujícího předány třetí straně. Při dotazech ohledně získání, zpracování nebo použití dat vztahujících se k osobě, při informacích a opravách, zablokování nebo vymazání dat obdrží kupující informaci od:

  firmy
  Eurotramp-Trampoline Kurt Hack GmbH, Postfach 1146,
  73231 Weilheim
  (eurotramp@eurotramp.com).

§ 13 Použitelné právo

 1. Pokud je to zákonem povoleno, platí pro všechna smluvní ujednání mezi prodejcem a kupujícím výhradně právo Spolkové republiky Německo. Pokud je to zákonem povoleno, platí Dohoda Spojených národů z 11. dubna1980 o mezinárodním obchodování se zbožím (CISG).

§ 14 Soudní příslušnost

 1. Pokud je to zákonem povoleno, jsou jako místní příslušnost soudu v případě veškerých soudních sporů vzniklých v souvislosti se všemi smluvními ujednáními mezi kupujícím a prodejcem dohodnuty soudy příslušné pro Weilheim / Teck.

§ 15 Salvátorská klauzule

 1. Pokud je nebo se stane některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek zcela nebo částečně neúčinným, účinnost ujednání těchto Všeobecných obchodních podmínek tím není dotčena. Na místo neúčinných ustanovení vstupují zákonná ustanovení podle práva Spolkové republiky Německo. To samé platí pro příp. mezeru v opatřeních.

Stav: 05.02.2016

 

Cookies / Privacy Policy

For optimal design and presentation of content, this site uses cookies and analysis tools.
Detailed information about the processing of your data can be found in our privacy policy.